arheologija

 

 

 

arheologija

Antički grad na istočnom Jadranu

Brijuni

Četiri stoljeća europske umjetnosti: 800.–1200.

Four Centuries of European Art: 800–1200

Hrvatska srednjovjekovna arheološka baština od Jadrana do Save

Srednjovjekovni burgovi oko Save i Kupe

Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji

The Brioni Islands

Tilurium I.

Tilurium II.

Utvrđeni samostani na tlu Hrvatske


 
ISBN:
953-212-132-3
 
broj stranica:
360
 
format:
195 × 265 mm
 
meki uvez
 
objavljeno:
lipnja 2003.
 

 

Mirjana Sanader

Tilurium I.

Istraživanja 1997.–2001.


Knji­ga do­no­si pri­kaz ar­heo­lo­ških is­tra­ži­va­nja ti­je­kom is­ko­pa­va­nja rim­skog le­gij­skog lo­go­ra Ti­lu­ri­ja na Gar­du­nu, blizu Tri­lja u Dal­ma­ci­ji. Re­zul­ta­ti su to pe­to­go­di­šnjeg is­tra­ži­vač­kog rada sku­pi­ne ar­heo­lo­ga pod vod­stvom prof. dr. sc. M. Sa­na­der, red. prof. Fi­lo­zof­skog fa­kul­te­ta u Za­gre­bu. Uz os­nov­ni tekst dr. Sa­na­der ob­jav­lje­ni su i pri­lo­zi au­to­ra M. Do­neu­sa, Z. Šimić-Ka­naet, T. Še­pa­ro­vi­ća, D. Ton­či­ni­ća i Z. Bu­lje­vić. Iz­da­nje je dvo­je­zič­no (hrv.-njem.), a sa­stav­ni dio knji­ge je mapa s 10 ka­ra­ta.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA