arheologija

 

 

 

arheologija

Antički grad na istočnom Jadranu

Brijuni

Četiri stoljeća europske umjetnosti: 800.–1200.

Four Centuries of European Art: 800–1200

Hrvatska srednjovjekovna arheološka baština od Jadrana do Save

Srednjovjekovni burgovi oko Save i Kupe

Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji

The Brioni Islands

Tilurium I.

Tilurium II.

Utvrđeni samostani na tlu Hrvatske


 
ISBN:
953-212-198-6
 
broj stranica:
336
 
format:
215 × 280 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
rujna 2006.
 

 

Vladimir Sokol

Hrvatska srednjovjekovna arheološka baština od Jadrana do Save


Ovaj važan znan­st­ve­ni rad V. So­ko­la, is­ku­snog ar­heo­lo­ga i du­go­go­di­šnjeg is­tra­ži­va­ča sred­njo­vje­kov­ne ba­šti­ne, pruža širok uvid u ma­te­ri­jal­nu kul­tu­ru Hr­va­ta u raz­dob­lju od 8. do 12. sto­lje­ća. Osim što daje naj­cje­lo­vi­ti­ji pre­gled pri­ja­šnjih znan­st­ve­nih re­zul­ta­ta s toga po­dru­čja, autor su­stav­no ob­ra­đu­je vre­men­ske i pro­stor­ne da­no­sti glav­nih na­la­zi­šta re­le­van­t­ne građe, na­sto­je­ći ih do­ve­sti u ra­cio­na­lan odnos s ti­po­lo­škim oso­bi­to­sti­ma i li­kov­nim vr­sno­ća­ma iza­bra­ne vrste ar­te­fa­ka­ta. U sre­di­štu su nje­go­vih istra-ži­va­nja nau­šni­ce, koje pre­ds­tav­lja­ju glav­ni­nu na­ki­ta u sta­ro­hr­vat­skim gro­bo­vi­ma. Ana­li­ti­čka tu­ma­če­nja prate sli­kov­ni i gra­fi­čki te ta­blič­ni pri­lo­zi.

Knji­ga se te­me­lji na dok­tor­skoj di­ser­ta­ci­ji, što ju je autor ob­ra­nio na Fi­lo­zof­skom fa­kul­te­tu u Za­gre­bu 2003. go­di­ne.


cijena (PDV uračunat):
55.74 €

KUPI