arheologija

 

 

 

arheologija

Antički grad na istočnom Jadranu

Brijuni

Četiri stoljeća europske umjetnosti: 800.–1200.

Four Centuries of European Art: 800–1200

Hrvatska srednjovjekovna arheološka baština od Jadrana do Save

Srednjovjekovni burgovi oko Save i Kupe

Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji

The Brioni Islands

Tilurium I.

Tilurium II.

Utvrđeni samostani na tlu Hrvatske

ISBN:
978-953-212-407-1
 
broj stranica:
392
 
format:
195 × 265 mm
 
meki uvez
 
objavljeno:
veljače 2011.
 

 

Zrinka Šimić-Kanaet

Tilurium II.

Keramika 1997.–2006.


Ti­je­kom ar­heo­lo­ških is­tra­ži­va­nja rim­sko­ga le­gij­skog lo­go­ra Ti­lu­rij, od 1997. do 2006. go­di­ne, izd­vo­ji­lo se preko 30 ti­su­ća po­kret­nih na­la­za. Od toga¸ ke­ra­mi­ka raz­vr­sta­na po stra­ti­graf­skim je­di­ni­ca­ma iz kojih su izd­vo­je­ne cje­li­ne za ti­po­lo­šku ob­ra­du, čini 80 posto na­la­za. Ka­ta­lo­ški je ob­ra­đe­no 3493 ke­ra­mič­kih na­la­za. Knji­ga je iz­da­na u dva sve­ska: Sve­zak I. - Ana­li­za i ka­ta­log; Sve­zak II. – Table


cijena (PDV uračunat):
44.59 €

KUPI