teorija i povijest kulture

 

 

 

teorija i povijest kulture

Anatomija kritike

Divlja misao

Idea

Ideologija

Kultura

Mitološki atlas Grčke

Pismo – knjiga – slika

Pobuna masa

Riječi i stvari


 
ISBN:
953-212-015-7
 
broj stranica:
248
 
format:
135 × 215 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2003.
 

 

José Ortega y Gasset

Pobuna masa


Špa­njol­ski fi­lo­zof José Or­te­ga y Ga­sset (1885.–1955.) ste­kao je spi­som Po­bu­na masa ob­jav­lje­nim 1930. go­di­ne svjet­sku slavu. Or­te­ga y Ga­sset držao je da se eu­rop­ska ci­vi­li­za­ci­ja, proi­zvod krea­tiv­ne elite, po­če­la de­ge­ne­ri­ra­ti u bar­bar­stvo zbog sve veće moći masa. Masi ne­do­sta­je men­tal­na di­sci­pli­na i po­sve­će­nost ra­zu­mu, koji je nužan za oču­va­nje eu­rop­ske in­te­lek­tual­ne i kul­tur­ne tra­di­ci­je.

Naše iz­da­nje sa­dr­ži i pre­dgo­vor Ju­liá­na Mar­ía­sa iz 1993.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA