teorija i povijest kulture

 

 

 

teorija i povijest kulture

Anatomija kritike

Divlja misao

Idea

Ideologija

Kultura

Mitološki atlas Grčke

Pismo – knjiga – slika

Pobuna masa

Riječi i stvari

ISBN:
953-212-066-1
 
broj stranica:
304
 
format:
190 × 260 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2002.
 

 

Milan Pelc

Pismo – knjiga – slika

Uvod u povijest informacijske kulture


Knji­ga je mo­de­ran i sažet pre­gled po­vi­je­sti in­for­ma­cij­skih me­di­ja, pisma, knji­ge i slike, od pa­leo­li­tič­kih po­če­ta­ka do su­vre­me­no­ga elek­tro­nič­kog doba. Na­mi­je­nje­na širem krugu či­ta­la­ca, obuh­va­ća po­dru­čja koja se obič­no na­zi­va­ju kul­tu­rom pi­sa­ne ri­je­či, po­vi­je­šću knji­ge i knji­žni­ca, te po­vi­je­šću vi­zual­nih me­di­ja, prije svega mi­ni­ja­tu­re, ilu­s­tra­ci­je i gra­fi­ke. Knji­ga je po­di­je­lje­na u dva di­je­la. U prvom je pri­ka­za­na opća po­vi­jest, a drugi do­no­si sažet osvrt na po­vi­jest in­for­ma­cij­ske kul­tu­re u Hr­vat­skoj.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA