teorija i povijest kulture

 

 

 

teorija i povijest kulture

Anatomija kritike

Divlja misao

Idea

Ideologija

Kultura

Mitološki atlas Grčke

Pismo – knjiga – slika

Pobuna masa

Riječi i stvari


 
ISBN:
953-212-010-6
 
broj stranica:
342
 
format:
135 × 215 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
studenog 2005.
 

 

Tony Bennet

Kultura

Znanost reformatora


Ova se knji­ga bavi fe­no­me­nom i pro­ble­mi­ma kul­tu­ral­nih stu­di­ja, jed­nom od naj­va­žni­jih tema su­vre­me­nih dru­št­ve­nih i hu­ma­ni­stič­kih zna­no­sti, koji pri­hva­ća­ju razne teo­rij­ske ori­jen­ta­ci­je, od Gram­sci­ja preko so­ci­jal­ne po­vi­je­sti i kri­ti­čke teo­ri­je dru­št­va do po­st­s­truk­tu­ra­li­stič­kih i po­st­mo­der­ni­stič­kih teo­ri­ja. U tri di­je­la knji­ge (Teo­ri­ja, Po­vi­jest, Prak­sa) iz­lo­že­no je sve što treba znati o teo­rij­skoj kon­s­truk­ci­ji, ge­ne­zi, is­tra­ži­vač­koj prak­si i na­la­zi­ma kul­tu­ral­nih stu­di­ja.

Pri­je­vod: mr. An­dri­na Pa­vli­nić
St­ruč­na re­dak­ci­ja i po­go­vor: prof. dr. sc. Dean Duda


cijena (PDV uračunat):
30.66 €

KUPI