teorija i povijest kulture

 

 

 

teorija i povijest kulture

Anatomija kritike

Divlja misao

Idea

Ideologija

Kultura

Mitološki atlas Grčke

Pismo – knjiga – slika

Pobuna masa

Riječi i stvari

ISBN:
953-212-03-0
 
format:
135 × 215 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2001.
 

 

Claude Lévi-Strauss

Divlja misao


Naj­ve­ći teo­re­ti­čar mita na­še­ga doba na­pi­sao je sveo­buh­vat­nu knji­gu koja ne os­ta­je samo u ok­vi­ri­ma et­no­lo­gi­je, so­cio­lo­gi­je i kul­tu­ro­lo­gi­je, nego iz­rav­no ulazi u te­melj­na fi­lo­zof­ska pi­ta­nja. Nje­go­vo uče­nje o čo­vje­ku često je iz­ne­na­đu­ju­će i kon­tro­ver­zno. Lévi-St­rau­ssa sma­tra­ju ute­me­lji­te­ljem struk­tu­ra­li­zma. Naš se pri­je­vod te­me­lji na iz­da­nju pa­ri­škog Plona.

Pri­je­vod: Ja­go­da Mi­lin­ko­vić
Po­go­vor: prof. dr. sc. Mi­li­voj Solar


cijena (PDV uračunat):
40.41 €

KUPI