teorija i povijest kulture

 

 

 

teorija i povijest kulture

Anatomija kritike

Divlja misao

Idea

Ideologija

Kultura

Mitološki atlas Grčke

Pismo – knjiga – slika

Pobuna masa

Riječi i stvari

ISBN:
953-6168-64-2
 
broj stranica:
180
 
format:
135 × 215 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2002.
 

 

Erwin Panofsky

Idea

Prilog povijesti pojma starije teorije umjetnosti


Erwin Pa­nof­sky ve­li­ko je ime po­vi­je­sti umjet­no­sti, po­vi­je­sti teo­ri­je o li­je­po­me i umjet­no­sti, od­no­sno kul­tur­ne po­vi­je­sti uopće. To je prvi hr­vat­ski pri­je­vod nje­go­ve knji­ge Idea. Knji­ga Er­wi­na Pa­nof­skog te­melj­no je djelo za niz di­sci­pli­na, prije svega za po­vi­jest umjet­no­sti, fi­lo­zo­fi­ju i teo­lo­gi­ju, ali i za cje­li­nu dru­št­ve­nih i hu­ma­ni­stič­kih zna­no­sti.

Pri­je­vod: Irena Mar­ti­no­vić, Boris Nik­šić
St­ruč­na re­dak­ci­ja i po­go­vor: prof. dr. sc. Na­de­žda Ča­či­no­vič


cijena (PDV uračunat):
30.66 €

KUPI