teorija i povijest kulture

 

 

 

teorija i povijest kulture

Anatomija kritike

Divlja misao

Idea

Ideologija

Kultura

Mitološki atlas Grčke

Pismo – knjiga – slika

Pobuna masa

Riječi i stvari


 
ISBN:
978-953-212-189-6
 
broj stranica:
496
 
format:
210 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
ožujka 2007.
 

 

Pedro Olalla

Mitološki atlas Grčke


Nakon šest go­di­na in­ten­ziv­nog rada na te­re­nu i is­cr­p­nog prou­ča­va­nja an­tič­kih iz­vo­ra, špa­njol­ski he­le­nist Pedro Olal­la ob­ja­vio je knji­gu Mi­to­lo­ški atlas Grčke, u kojoj su pa­žlji­vo i is­cr­p­no is­tra­že­ni an­ti­čki knji­žev­ni iz­vo­ri koji spo­mi­nju broj­ne mi­to­ve. Knji­ga je bo­ga­to ilu­s­tri­ra­na de­talj­nim kar­ta­ma i ma­pa­ma s lo­ka­ci­ja­ma na ko­ji­ma su se od­vi­ja­li broj­ni pri­zo­ri iz grčke mi­to­lo­gi­je. Djelo sa­dr­ži i broj­ne cr­te­že i fo­to­gra­fi­je an­tič­kih gra­đe­vi­na i daje pri­kaz nji­ho­ve da­na­šnje oču­va­no­sti.

Mi­to­lo­ški atlas Grčke pre­gled­na je i vri­jed­na knji­ga koja nas na nov način uvodi u svi­jet an­ti­čke Grčke.


cijena (PDV uračunat):
52.96 €

KUPI