teorija i povijest kulture

 

 

 

teorija i povijest kulture

Anatomija kritike

Divlja misao

Idea

Ideologija

Kultura

Mitološki atlas Grčke

Pismo – knjiga – slika

Pobuna masa

Riječi i stvari


 
ISBN:
953-212-011-4
 
broj stranica:
462
 
format:
135 × 215 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
travnja 2006.
 

 

Teun A. van Dijk

Ideologija

Multidisciplinaran pristup


Svaki od tri di­je­la knji­ge (Spo­zna­ja, Dru­štvo, Di­skurs) ob­ra­đu­je shva­ća­nje ideo­lo­gi­je u druk­či­jem kon­tek­stu. Ovom knji­gom vr­hun­skog teo­rij­skog do­me­ta pre­zen­ti­ra se okvir unu­tar ko­je­ga se mogu obav­lja­ti naj­raz­li­či­ti­ja kon­kret­na is­tra­ži­va­nja pri­sut­no­sti ideo­lo­gi­je u ži­vo­tu. Knji­ga je pi­sa­na pri­stu­pač­nim sti­lom te stoga nije na­mi­je­nje­na samo onima na koji se pro­fe­sio­nal­no bave lin­g­vi­sti­kom, fi­lo­zo­fi­jom, so­cio­lo­gi­jom i dr., nego i onima svima koji teže dub­lje spo­zna­ti dru­št­ve­ne i je­zič­ne fe­no­me­ne.

Pri­je­vod: dr. sc. Živan Fi­lip­pi


cijena (PDV uračunat):
34.84 €

KUPI