teorija i povijest kulture

 

 

 

teorija i povijest kulture

Anatomija kritike

Divlja misao

Idea

Ideologija

Kultura

Mitološki atlas Grčke

Pismo – knjiga – slika

Pobuna masa

Riječi i stvari


 
ISBN:
953-212-016-5
 
broj stranica:
430
 
format:
135 × 215 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2002.
 

 

Michel Foucault

Riječi i stvari

Arheologija humanističkih znanosti


Ri­je­či i stva­ri u široj su per­spek­ti­vi na­ju­tje­caj­ni­je Fou­caul­to­vo djelo. U njemu iz­ve­de­na za­mi­sao o te­melj­nim na­če­li­ma koja od­re­đu­ju “ono što će biti vi­đe­no i raz­mo­tre­no” u po­je­di­nim kul­tur­nim epo­ha­ma uve­li­ke je po­tak­nu­la ra­s­pra­ve kako u su­vre­me­noj epi­ste­mo­lo­gi­ji, tako i u nekim hu­ma­ni­stič­kim zna­no­sti­ma, pa i u knji­žev­noj kri­ti­ci.


cijena (PDV uračunat):
44.59 €

KUPI