DJEČJI PROGRAM

 

metodička pomagala

Kutija puna osjećaja

Majka Bajama i Bura Zmijokrila

Miffy – mjuzikl

Miffyna bojanka

Miffyne rođendanske igre

Moja velika škola slikanja

Slikovnica i dijete

Slikovnica i dijete 2

Velika knjiga vrtlarstva


 
ISBN:
978-953-212-374-6
 
broj stranica:
44
 
format:
210 × 297 mm
 
CIP zapis NSK:
682523

 

Dijana Zalar – Marijanka Boštjančić – Vikica Schlosser

Slikovnica i dijete

Kritička i metodička bilježnica 1


Riječ je o pri­ruč­ni­ku, prvom u nizu s na­slo­vom Sli­kov­ni­ca i di­je­te – kri­ti­čka i me­to­di­čka bi­lje­žni­ca, s ana­li­tič­kim pri­ka­zi­ma oda­bra­nih sli­kov­ni­ca iza­šlih u bi­blio­te­ci Ža­bi­ca. Kri­ti­čka i me­to­di­čka ob­ra­da sva­kog na­slo­va po­pra­će­na je pi­ta­nji­ma i za­da­ci­ma ko­ji­ma je na­mje­ra po­mo­ći od­go­ji­te­lji­ma i svima onima koji se bave radom s dje­com kako bi dru­že­nje sa sli­kov­ni­com dje­te­tu bilo što sa­dr­žaj­ni­je, pouč­ni­je, ali i za­bav­ni­je.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA