DJEČJI PROGRAM

 

metodička pomagala

Kutija puna osjećaja

Majka Bajama i Bura Zmijokrila

Miffy – mjuzikl

Miffyna bojanka

Miffyne rođendanske igre

Moja velika škola slikanja

Slikovnica i dijete

Slikovnica i dijete 2

Velika knjiga vrtlarstva

 

Marina Kog – Julia Moons – Luk Depondt

Kutija puna osjećaja


Prva ver­zi­ja Ku­ti­je pune os­je­ća­ja po­ja­vi­la se 1994. go­di­ne. Zbir­ka ma­te­ri­ja­la i opisa ak­tiv­no­sti iz­nim­no se svi­dje­la djeci i po­mo­gla im je shva­ti­ti slo­že­ni svi­jet os­je­ća­ja, kako u njima sa­mi­ma, tako i u dru­gi­ma.

Odmah se po­ka­za­lo da će Ku­ti­ja biti velik us­pjeh. Od­ga­ja­te­lji su pri­mi­je­ti­li kako ne treba mnogo vre­me­na da ak­tiv­no­sti koje su pri­mi­je­ni­li ut­je­ču na oz­ra­čje u sku­pi­ni: Ku­ti­ja dje­lu­je poput kva­sca. U djece iza­zi­va od­re­đe­ne emo­ci­je, a te emo­ci­je po­zi­tiv­nih i ne­ga­tiv­nih per­cep­ci­ja kao da če­ka­ju da ih se iz­ra­zi i – od­jed­nom se ot­kri­va­ju. To stva­ra di­na­mi­ku koja pri­do­no­si po­zi­tiv­nom oz­ra­čju u sku­pi­ni. Sve to ob­ja­šnja­va us­pjeh koji je Ku­ti­ja po­sti­gla u ne­ko­li­ko dr­ža­va. Pre­ve­de­na je na en­gle­ski, fran­cu­ski, nje­ma­čki, por­tu­gal­ski i ruski jezik.

Dr. Na­net­te Smith, znan­st­ve­ni­ca koja se en­gle­skom ver­zi­jom Ku­ti­je ko­ri­sti­la u Wor­ce­ste­ru i dok­to­ri­ra­la na toj temi, rekla je: “Ku­ti­jom punom os­je­ća­ja za­po­če­li smo se slu­ži­ti tek prije sedam tje­da­na, a već pri­mje­ću­je­mo go­le­me raz­li­ke. (...) Naša pro­ma­tra­nja pot­vr­đu­ju da djeca suo­sje­ća­ju jedna s dru­gi­ma, svje­sna su svo­jih emo­ci­ja i iz­ra­ža­va­ju pri­ja­telj­stvo i em­pa­ti­ju na način koji prije nismo pri­mi­je­ti­li.”

Danas, sedam go­di­na po­sli­je, ob­jav­lje­na je pre­ra­đe­na ver­zi­ja Ku­ti­je pune os­je­ća­ja.

Iz­mje­ne su slje­de­će: ku­ti­ja je sad u ci­je­lo­sti ti­ska­na u više boja, a li­ko­vi koji iz­ra­ža­va­ju po­je­di­ne os­je­ća­je imaju su­vre­me­ni­ji iz­gled. Pri­tom se vo­di­lo ra­ču­na o raz­li­či­tim kul­tu­ra­ma pa su maske i lutke za prste sad do­stup­ne u “bi­je­loj” i “obo­je­noj ver­zi­ji”; priče uz če­tr­de­set i osam si­tua­cij­skih slika na­pi­sa­ne su po­no­vo, na živ­ljem i iz­rav­ni­jem je­zi­ku; na­pi­san je nov pri­ruč­nik, koji uk­lju­ču­je i dva­de­set i jedan radni list i snim­ljen je CD s gla­zbom koja po­ti­če emo­ci­je.

Una­toč tim pro­mje­na­ma, re­vi­di­ra­na ver­zi­ja Ku­ti­je za­dr­ža­la je svoju po­zna­tu struk­tu­ru. Ci­je­li se ma­te­ri­jal te­me­lji na če­ti­ri os­nov­ne emo­ci­je: ljut­nji, stra­hu, tuzi i sreći, koje su tek te­melj za de­set­ke raz­li­či­tih ak­tiv­no­sti.

Prak­tič­no is­ku­stvo po­ka­zu­je da je Ku­ti­ja pri­vlač­na djeci raz­li­či­te dobi. S njome se mogu po­stup­no upo­zna­ti čak i djeca od dvije i pol ili tri go­di­ne.

Iako je Ku­ti­ja puna os­je­ća­ja po­naj­pri­je na­či­nje­na (i is­ku­ša­na) za djecu od druge do sedme go­di­ne ži­vo­ta, pruža mo­guć­nost da se raz­go­va­ra i igra emo­ci­ja­ma i u mno­gim dru­gim pri­go­da­ma: s dje­com ja­sli­čke dobi i nešto sta­ri­jom dje­com; s dje­com od čet­vr­te do osme go­di­ne ži­vo­ta; s dje­com u po­seb­nim ob­ra­zov­nim pro­gra­mi­ma; kod kuće...

Igra je ono što na­ro­či­to treba djeci koja se suo­ča­va­ju s iz­nim­no “te­škim” emo­ci­ja­ma, na pri­mjer: u bol­ni­ca­ma, na od­je­li­ma dje­čje psi­ho­lo­gi­je i psi­hi­ja­tri­je... Ku­ti­ja je ta­ko­đer po­god­na za rad s od­ra­slim oso­ba­ma s po­te­ško­ća­ma, uz neke iz­mje­ne u si­tua­cij­skim sli­ka­ma i pri­ča­ma.

Novi ma­te­ri­jal, Kuća puna os­je­ća­ja i od­no­sa, na­stao je u su­rad­nji Fer­di­nan­da Cu­ve­lie­ra (koji se Kru­gom od­no­sa ko­ri­sti kao sre­di­šnjom temom) i nje­go­va “Re­la­tions” stu­di­ja s Cen­trom za is­ku­st­ve­no uče­nje. Kuća puna os­je­ća­ja i od­no­sa na­mi­je­nje­na je djeci od pete do dva­nae­ste go­di­ne.


cijena (PDV uračunat):
249.45 €

KUPI