DJEČJI PROGRAM

 

metodička pomagala

Kutija puna osjećaja

Majka Bajama i Bura Zmijokrila

Miffy – mjuzikl

Miffyna bojanka

Miffyne rođendanske igre

Moja velika škola slikanja

Slikovnica i dijete

Slikovnica i dijete 2

Velika knjiga vrtlarstva

 

 

Miffy – mjuzikl

Dvostruki glazbeni CD


Mju­zi­kl Miffy te na­sta­vak I opet ... Miffy prave su ka­za­li­šne sen­za­ci­je za naj­mla­đe. Tekst i sti­ho­ve pje­sa­ma na­pi­sao je Iwo de Wijs, gla­zbu sk­la­dao Joop Stok­ker­mans, sce­no­gra­fi­ju i ko­sti­mo­gra­fi­ju pot­pi­su­je Arno Bre­mers, a re­da­telj je Bruun Kuijt.

Jed­no­stav­ne priče o lju­ba­vi, obi­te­lji i pri­ja­telj­stvu uče naj­ma­nje o va­žnim ljud­skim vri­jed­no­sti­ma, to­le­ran­ci­ji i ra­zu­mi­je­va­nju. Forma mju­zi­kla u kojoj su te priče is­pri­ča­ne djecu po­ti­če na ak­tiv­no su­dje­lo­va­nje u scen­skom djelu, pje­smu i ples.

Tako djeca od naj­mla­đe dobi mogu uži­va­ti u zgo­da­ma koje se zbi­va­ju našoj maloj Miffy, ze­či­ću koji je za­pra­vo dje­voj­či­ca kao i bilo koja druga što sjedi u gle­da­li­štu. Miffy voli mamu i tatu, igra se s pri­ja­te­lji­com Ninom, slavi ro­đen­dan i uživa u svo­joj mo­der­noj baki koja na po­zor­ni­cu do­ju­ri au­to­mo­bi­lom, suo­ča­va se s do­la­skom brata na svi­jet, kreće u školu, sk­la­pa nova pri­ja­telj­stva...


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA