DJEČJI PROGRAM

 

metodička pomagala

Kutija puna osjećaja

Majka Bajama i Bura Zmijokrila

Miffy – mjuzikl

Miffyna bojanka

Miffyne rođendanske igre

Moja velika škola slikanja

Slikovnica i dijete

Slikovnica i dijete 2

Velika knjiga vrtlarstva

ISBN:
953-212-102-1
 
broj stranica:
42
 
format:
238 × 335 mm
 

 

Susanne Tommes – Thea Roß

Velika knjiga vrtlarstva


Knji­ga obi­lu­je broj­nim ilu­s­tra­ci­ja­ma koje opi­su­ju prve vr­tlar­ske ko­ra­ke: kako na­či­ni­ti gre­di­cu, što i kada sa­di­ti, kako se ko­ri­sti­ti alat­ka­ma u vrtu, ali i dru­gim ko­ri­snim sa­vje­ti­ma. Ve­li­ka knji­ga vr­tlar­stva ko­ri­stan je pri­ruč­nik na­mi­je­njen djeci pre­dš­kol­ske i škol­ske dobi.

Pre­ve­la: Du­brav­ka Hra­sto­vec


cijena (PDV uračunat):
16.72 €

KUPI