DJEČJI PROGRAM

 

metodička pomagala

Kutija puna osjećaja

Majka Bajama i Bura Zmijokrila

Miffy – mjuzikl

Miffyna bojanka

Miffyne rođendanske igre

Moja velika škola slikanja

Slikovnica i dijete

Slikovnica i dijete 2

Velika knjiga vrtlarstva

 

 

Miffyne rođendanske igre


Pri­dru­ži­te se Miffy i nje­zi­noj obi­te­lji i pri­ja­te­lji­ma u pro­sla­vi 50. ro­đen­da­na! Kad ot­vo­ri­te ku­ti­ju, po­seb­no ob­li­ko­va­nu za ro­đen­dan­sku pro­sla­vu u pri­god­nu ro­đen­dan­sku sli­kov­ni­cu ve­li­kog for­ma­ta Mif­f­yin ro­đen­dan, su­srest ćete se s 50 dje­čjih igara, po jedna igra za svaku go­di­nu. Ova bo­ga­to op­rem­lje­na ku­ti­ja sa­dr­ži po­seb­no ob­li­ko­va­ne dje­čje igre pri­mje­re­ne djeci od druge do šeste go­di­ne.

Igre sa­dr­že:
– sli­kov­ni­cu MIFFY SLAVI ROĐ­E­N­D­AN
– ploču za 50 za­bav­nih igara
– pri­bor za svaku igru
– če­ti­ri fi­gu­ri­ce: Miffy, Boris, Poppy i Snuf­fy
– kocku s bro­je­vi­ma
– pra­vi­la za svaku igru


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA