DJEČJI PROGRAM

 

metodička pomagala

Kutija puna osjećaja

Majka Bajama i Bura Zmijokrila

Miffy – mjuzikl

Miffyna bojanka

Miffyne rođendanske igre

Moja velika škola slikanja

Slikovnica i dijete

Slikovnica i dijete 2

Velika knjiga vrtlarstva


 
ISBN:
953-212-304-0
 
broj stranica:
104
 
format:
200 × 290 mm
 

 

Enes Kišević

Majka Bajama i Bura Zmijokrila

Poetski doživljaj u likovno-stvaralačkoj igri


Dram­ski tekst Enesa Ki­še­vi­ća Majka ba­ja­ma i bura Zmi­jo­kri­la na­dah­nuo je su­dio­ni­ke pro­jek­ta “St­va­ra­la­štvo u su­rad­nji s umjet­no­šću”, ost­va­re­nog u dje­čjem vr­ti­ću Cvit Me­di­te­ra­na i vr­ti­ću Vrap­čić, na ne­sva­ki­da­šnju sve­ča­nost dje­čjeg stva­ra­la­št­va.

Po­tak­nu­ta pri­čom o Majci Ba­ja­mi i nje­nim ba­ja­mi­ći­ma, djeca su pod vod­stvom pe­da­go­ga cr­ta­la, sli­ka­la, iz­ra­đi­va­la skul­p­tu­re, ko­sti­me i kon­s­truk­ci­je, sk­la­da­la i ple­sa­la... O svemu tome svje­do­či ova neo­bič­na knji­ga na­mi­je­nje­na djeci i od­go­ji­te­lji­ma, knji­ga koja daje pri­mjer i pu­to­kaz za stva­ra­la­čku su­rad­nju umjet­ni­ka i umjet­nič­kog tek­sta s jedne stra­ne, te djece i pe­da­go­ga s druge.

Uz tekst Enesa Ki­še­vi­ća, ilu­s­tri­ran li­kov­nim ra­do­vi­ma su­dio­ni­ka u pro­jek­tu, knji­ga sa­dr­ža­va i me­to­di­čke tek­sto­ve:
Hi­ce­la Ivon: St­va­ra­la­čko uče­nje djece i od­ra­slih
Mar­ga­ri­ta Ke­la­va: Od poet­skog po­ti­ca­ja do stva­ra­la­čke igre
Ru­ži­ca Su­naj­ko: Pro­ces stva­ra­nja i iz­ra­ža­va­nja kroz li­te­rar­no-li­kov­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju
Mir­ja­na Ba­ko­tić: In­sti­tu­cio­nal­ne pre­tpo­stav­ke za po­ti­ca­nje raz­vo­ja stva­ra­la­št­va.


cijena (PDV uračunat):
20.90 €

KUPI