umjetnost

 

 

 

umjetnost

Dizajn

Kič

Moda

Nepoznati Lacković

Povijest odijevanja na zapadu

Povijest umjetnosti

Svijet tekstila

Vizualne umjetnosti dvadesetog stoljeća


 
ISBN:
978-953-212-392-0
 
broj stranica:
240
 
format:
167 × 205 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
listopada 2009.
 
CIP zapis NSK:
716931

 

Mary Schoeser

Svijet tekstila

Kratka povijest


Mary Sc­hoe­ser na­pi­sa­la je iz­nim­nu an­tro­po­lo­šku i et­no­graf­sku stu­di­ju o tek­sti­lu. Ra­zvoj i upo­tre­ba tka­ni­na go­vo­re mnogo o po­vi­je­sti ljud­sko­ga roda. Au­to­ri­ca sma­tra da se tka­ni­ne mogu pro­ma­tra­ti kao in­di­ka­to­ri kul­tur­nih me­ha­ni­za­ma koji pri­po­vi­je­da­ju ne samo o raz­vo­ju teh­no­lo­gi­je, tr­go­vi­ne i po­ljo­pri­vre­de nego i o mi­je­na­ma ri­tua­la, je­zi­ka, umjet­no­sti i men­ta­li­te­ta. Po­dat­ke iz­no­si kro­no­lo­ški, od pra­po­vi­je­sti do danas, i ob­ja­šnja­va kako su i od čega na­či­nje­ne tka­ni­ne te koju su ulogu imale u po­je­di­nim kul­tu­ra­ma.

Knji­ga je po­naj­pri­je na­mi­je­nje­na stu­den­ti­ma i pro­fe­so­ri­ma tek­stil­no-teh­no­lo­ških fa­kul­te­ta te mod­nim di­zaj­ne­ri­ma, ali će za­si­gur­no biti za­nim­lji­va svima onima koje za­ni­ma po­vi­jest ci­vi­li­za­cijâ i kul­turâ.


cijena (PDV uračunat):
30.66 €

KUPI