umjetnost

 

 

 

umjetnost

Dizajn

Kič

Moda

Nepoznati Lacković

Povijest odijevanja na zapadu

Povijest umjetnosti

Svijet tekstila

Vizualne umjetnosti dvadesetog stoljeća

ISBN:
953-6168-66-9
 
broj stranica:
688
 
format:
180 × 250 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 1999.
 

 

Ernst H. Gombrich

Povijest umjetnosti


Riječ je o je­din­st­ve­noj knji­zi i udž­be­ni­ku po­vi­je­sti umjet­no­sti koji je obi­lje­žio pro­te­klih 45 go­di­na i do­ži­vio više od 16 svjet­skih iz­da­nja. E. Gom­brich danas je ne­sum­nji­vo vo­de­ći struč­njak po­vi­je­sti umjet­no­sti i autor broj­nih knji­ga i ra­s­pra­va. Rođen 1909. u Beču, stu­di­rao je u En­gle­skoj, gdje je niz go­di­na bio pro­fe­sor po­vi­je­sti umjet­no­sti i ci­vi­li­za­ci­je. Hr­vat­ski pri­je­vod pri­re­đen je prema naj­no­vi­jem, 16. iz­da­nju iz 1995. go­di­ne.

Pri­je­vod: Ja­sen­ka Ša­fran
St­ruč­na re­dak­ci­ja i po­go­vor: prof. dr. sc. Zvon­ko Ma­ko­vić


cijena (PDV uračunat):
66.89 €

KUPI