umjetnost

 

 

 

umjetnost

Dizajn

Kič

Moda

Nepoznati Lacković

Povijest odijevanja na zapadu

Povijest umjetnosti

Svijet tekstila

Vizualne umjetnosti dvadesetog stoljeća

ISBN:
953-6168-39-1
 
broj stranica:
320
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 1997.
 

 

Gillo Dorfles

Kič


Po­zna­ti es­te­ti­čar i li­kov­ni kri­ti­čar Gillo Dor­fles obi­lje­žio je teo­rij­ski kra­jo­lik Ita­li­je, ali i broj­nih dru­gih sre­di­na. Nje­gov Kič, pre­ve­den na mnoge je­zi­ke, uzor­no je i teo­rij­ski ute­me­lje­no djelo pro­s­vje­ći­va­nja. Po­seb­na je vri­jed­nost u tome što je u knji­gu in­kor­po­ri­rao pa­ra­dig­ma­tič­ne i vrlo ug­led­ne og­le­de niza struč­nja­ka iz dru­gih ze­ma­lja. Riječ je o naj­po­zna­ti­jem djelu o kiču u svjet­skoj li­te­ra­tu­ri, ali i o sveu­či­li­šnom udž­be­ni­ku. Knji­ga je bo­ga­to ilu­s­tri­ra­na. Hr­vat­sko iz­da­nje pri­re­đe­no je prema 5. do­pu­nje­nom iz­da­nju iz 1990.

Pri­je­vod: Mar­ki­ta Fra­nu­lić
St­ruč­na re­dak­ci­ja i po­go­vor: prof. dr. sc. Zvon­ko Ma­ko­vić


cijena (PDV uračunat):
38.32 €

KUPI