umjetnost

 

 

 

umjetnost

Dizajn

Kič

Moda

Nepoznati Lacković

Povijest odijevanja na zapadu

Povijest umjetnosti

Svijet tekstila

Vizualne umjetnosti dvadesetog stoljeća

ISBN:
953-6168-91-X
 
broj stranica:
406
 
format:
220 × 250 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 1999.
 

 

Jocelyn de Noblet

Dizajn

Pokret i šestar


Jedan od vo­de­ćih su­vre­me­nih po­vje­sni­ča­ra i teo­re­ti­ča­ra umjet­no­sti i pro­fe­sor di­zaj­na na Ecole des Beaux-Arts i Ecole na­tio­na­le sup­érieu­re des Arts dé­co­ra­tifs, na­pi­sao je ovo po­zna­to djelo koje je is­to­dob­no jedan od naj­bo­ljih sveu­či­li­šnih udž­be­ni­ka o di­zaj­nu u svi­je­tu. Knji­ga je bo­ga­to ilu­s­tri­ra­na: 316 crno-bi­je­lih i 36 slika u boji, 84 sa­že­ta ži­vo­to­pi­sa di­zaj­ne­ra; ta­blič­ni pre­gled va­žnih do­ga­đa­ja na po­dru­čju zna­no­sti, ino­va­ci­ja, di­zaj­na, ar­hi­tek­tu­re, itd.

Pri­je­vod: Ja­go­da Mi­lin­ko­vić

St­ruč­na re­dak­ci­ja i po­go­vor: prof. dr. sc. Mirna Cvi­tan Čer­ne­lić


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA