umjetnost

 

 

 

umjetnost

Dizajn

Kič

Moda

Nepoznati Lacković

Povijest odijevanja na zapadu

Povijest umjetnosti

Svijet tekstila

Vizualne umjetnosti dvadesetog stoljeća


 
500 ilustracija
150 u boji
 
ISBN:
953-212-153-6
 
broj stranica:
400
 
format:
215 × 280 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2003.
 

 

Edward Lucie-Smith

Vizualne umjetnosti dvadesetog stoljeća


Knji­ga je su­sta­van pre­gled umjet­no­sti i kul­tu­re di­na­mič­nog i kon­tro­ver­znog 20. sto­lje­ća. Sli­kar­stvo, ki­par­stvo, fo­to­gra­fi­ja, gra­fi­čke umjet­no­sti, ar­hi­tek­tu­ra pri­ka­za­ni su po de­set­lje­ći­ma, is­to­dob­no uzi­ma­ju­ći u obzir po­vi­je­sne, so­ci­jal­ne i in­te­lek­tual­ne po­kre­te koji s njima vre­men­ski ko­re­spon­di­ra­ju. Po­seb­na je pre­dnost knji­ge či­nje­ni­ca da su uk­lju­če­na i djela umjet­ni­ka “za­po­stav­lje­nih” di­je­lo­va svi­je­ta, što nam omo­gu­ću­je nov uvid u glo­bal­ni svi­jet umjet­no­sti.


cijena (PDV uračunat):
55.74 €

KUPI