umjetnost

 

 

 

umjetnost

Dizajn

Kič

Moda

Nepoznati Lacković

Povijest odijevanja na zapadu

Povijest umjetnosti

Svijet tekstila

Vizualne umjetnosti dvadesetog stoljeća


 
ISBN:
978-935-212-318-0
 
broj stranica:
120
 
format:
245 × 245 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
svibnja 2007.
 
CIP zapis NSK:
628088

 

Mladen Hanzlovsky

Nepoznati Lacković

Slikar-disident


Po­zna­ti no­vi­nar M. Han­zlov­sky na­pi­sao je za­nim­lji­vu knji­gu o hr­vat­skom sli­ka­ru Ivanu Lac­ko­vi­ću Croa­ti, kao “svo­je­vr­stan iza­zov po­ne­kim ži­vu­ćim kri­ti­ča­ri­ma i ‘kun­st­hi­sto­ri­ča­ri­ma’, koji su pre­šu­ći­va­li Croa­ti­no di­si­den­stvo ili ga nisu znali sa­gle­da­ti”. Autor je po­ku­šao, prema vla­sti­tim tvr­d­nja­ma, de­ši­fri­ra­ti za­go­net­ne i na­mjer­no za­ma­ski­ra­ne li­kov­ne po­ru­ke, koje su za vri­je­me ko­mu­ni­zma, mogle imati po Lac­ko­vi­ća ne­ga­tiv­ne po­li­ti­čke po­slje­di­ce. Lac­ko­vi­ćev “krik” nije u do­mo­vi­ni našao na odjek koji za­slu­žu­je, čaki i u da­nja­šnjoj Hr­vat­skoj kojoj ist­n­ski pri­pa­da i za koju je “iz­ga­rao”.

Tekst je po­pra­ćen bo­ga­tim ilu­s­tra­ci­ja­ma, po­naj­vi­še cr­te­ži­ma.


cijena (PDV uračunat):
27.87 €

KUPI