umjetnost

 

 

 

umjetnost

Dizajn

Kič

Moda

Nepoznati Lacković

Povijest odijevanja na zapadu

Povijest umjetnosti

Svijet tekstila

Vizualne umjetnosti dvadesetog stoljeća

ISBN:
953-6168-28-6
 
broj stranica:
202
 
format:
170 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 1997.
 

 

Gillo Dorfles

Moda


Autor je po­zna­ti ta­li­jan­ski sveu­či­li­šni pro­fe­sor es­te­ti­ke i li­kov­ni kri­ti­čar. U ovoj knji­zi, pre­ve­de­noj na sve va­žni­je eu­rop­ske je­zi­ke, ana­li­zi­ra fe­no­men mode sa so­cio­lo­škog i es­tet­sko­ga gle­di­šta. Moda je jedno od naj­si­gur­ni­jih mje­ri­la psi­ho­lo­ških, psi­hoa­na­li­tič­kih i dru­št­ve­no-go­spo­dar­skih mo­ti­va­ci­ja čo­vje­čan­stva. Moda je osjet­ljiv po­ka­za­telj od­re­đe­no­ga po­vi­je­snog raz­dob­lja. Tekst je pisan jasno i sa­že­to, a knji­ga je bo­ga­to ilu­s­tri­ra­na.

Pri­je­vod: Mar­ki­ta Fra­nu­lić


cijena (PDV uračunat):
30.66 €

KUPI