medicina

 

 

 

medicina

Atlas anatomije čovjeka

Atlas seksualnosti

Cjeloviti obiteljski vodič alternativne medicine

Djelomična proteza

Estetska kirurgija

Farmakognozija – fitofarmacija

Farmakologija

Potpuna proteza

Psihološka medicina

Stomatološka anatomija s gnatologijom

Waldeyerova anatomija čovjeka


 
ISBN:
978-953-212-404-0
 
broj stranica:
120
 
format:
200 × 280 mm
 
meki uvez
 
objavljeno:
listopada 2010.
 
CIP zapis NSK:
731133

 

Branka Rešetar

Potpuna proteza

Udžbenik za III. razred zdravstvenih škola


Pot­pu­na pro­te­za je sred­stvo pro­te­ti­čke te­ra­pi­je za pot­pu­no be­zu­bu če­ljust. Iz­rad­bom pot­pu­ne pro­te­ze pa­ci­jen­tu se vra­ća­ju os­nov­ne fun­k­ci­je: govor, žva­ka­nje, gu­ta­nje i iz­gled lica (fi­zio­no­mi­ja). Pot­pu­na pro­te­za udž­be­nik je na­mi­je­njen uče­ni­ci­ma tre­ćeg raz­re­da zd­rav­st­ve­nih škola u pro­gra­mu den­tal­nog teh­ni­ča­ra. Sa­dr­žaj udž­be­ni­ka po­kri­va sa­dr­žaj te­melj­no­ga stru­kov­nog pre­dme­ta na tre­ćoj go­di­ni – la­bo­ra­to­rij­ske mo­bil­ne pro­te­ti­ke.


cijena (PDV uračunat):
20.90 €

KUPI