medicina

 

 

 

medicina

Atlas anatomije čovjeka

Atlas seksualnosti

Cjeloviti obiteljski vodič alternativne medicine

Djelomična proteza

Estetska kirurgija

Farmakognozija – fitofarmacija

Farmakologija

Potpuna proteza

Psihološka medicina

Stomatološka anatomija s gnatologijom

Waldeyerova anatomija čovjeka

ISBN:
953-6168-92-8
 
broj stranica:
560
 
format:
170 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 1999.
 

 

Eduard Klain

Psihološka medicina


Riječ je o cje­lo­vi­tu udž­be­ni­ku psi­ho­lo­ške me­di­ci­ne na ko­je­mu je, uz naše naj­po­zna­ti­je struč­nja­ke u tom po­dru­čju, su­ra­đi­va­lo i više stra­nih au­to­ra. Udž­be­nik sa­dr­ži nove znan­st­ve­ne spo­zna­je i in­for­ma­ci­je s ovoga ši­ro­kog po­dru­čja me­di­ci­ne, sen­zi­bi­li­zi­ra bitne pro­ble­me su­vre­me­nog čo­vje­ka te ot­kri­va slo­že­nost od­no­sa psi­ho­lo­ške me­di­ci­ne s dru­gim zna­no­sti­ma i stru­ka­ma. Na­mi­je­njen je prije svega stu­den­ti­ma me­di­cin­skih fa­kul­te­ta i de­fek­to­lo­gi­je te po­la­zni­ci­ma po­sli­je­di­plom­skih stu­di­ja, ali je iz­nim­no ko­ri­stan i svim li­ječ­ni­ci­ma, po­seb­no u dje­čjoj i obi­telj­skoj me­di­ci­ni.

Udž­be­nik je ure­dio prof. dr. sc. Eduard Klain, a tek­sto­ve su na­pi­sa­li: E. Klain i su­rad­ni­ci Z. Bru­men-Bu­dan­ko, I. Buzov, N. Canki-Klain, E. Ci­vi­di­ni-St­ra­nić, M. Čiček, C. De­jours, G. Flego, V. Ga­špa­ro­vić, R. Gre­gu­rek, V. Gru­den, D. Josić, N. I. Jović, A. Jušić, M. Ku­le­no­vić, P. S. Lewis, V. Mi­li­čić, Lj. Moro, S. Ni­ko­lić, G. Pa­vle­ko­vić, V. Rudan, N. Sar­to­rius, V. Sti­vi­če­vić, G. To­cilj-Ši­mun­ko­vić, I. Urlić, V. Vi­do­vić.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA