medicina

 

 

 

medicina

Atlas anatomije čovjeka

Atlas seksualnosti

Cjeloviti obiteljski vodič alternativne medicine

Djelomična proteza

Estetska kirurgija

Farmakognozija – fitofarmacija

Farmakologija

Potpuna proteza

Psihološka medicina

Stomatološka anatomija s gnatologijom

Waldeyerova anatomija čovjeka


 
ISBN:
978-953-212-359-3
 
broj stranica:
1360
 
format:
170 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
rujna 2009.
 
CIP zapis NSK:
713624

 

Anton Johannes Waldeyer

Waldeyerova anatomija čovjeka


Ovo je prvo hr­vat­sko iz­da­nje 17. nje­mač­kog pre­ra­đe­nog iz­da­nja (2003.), jed­nog od naj­po­zna­ti­jih svjet­skih udž­be­ni­ka ana­to­mi­je. Knji­ga sa­dr­ži 883 sli­kov­nih pri­ka­za i 45 ta­bli­ca.

Nova Wal­de­ye­ro­va ana­to­mi­ja čo­vje­ka isr­c­pan je i dobro ilu­s­tri­ran udž­be­nik, ute­me­ljen na naj­no­vi­jim spo­zna­ja­ma. U de­talj­nom poj­mov­ni­ku pri­ka­za­ni su svi ana­tom­ski i kli­ni­čki struč­ni iz­ra­zi iz knji­ge kao i nji­ho­vo je­zič­no po­ri­je­klo, čime su po­ja­šnje­ni i neo­bič­ni na­zi­vi (pri­mje­ri­ce mu­scu­lus ga­s­troc­ne­mius – tr­bu­ša­sti mišić lista), a po­je­di­ni la­tin­sko-grčki iz­ra­zi re­du­ci­ra­ni su do jed­no­stav­nih iz­ri­ča­ja. U no­vo­me iz­da­nju au­to­ri­ma je stalo da pri­ka­žu do­pri­nos ana­to­mi­je bio­ke­mi­ji i fi­zio­lo­gi­ji te, po­se­bi­ce, kli­ni­ci i time una­pri­je­de in­te­gra­ci­ju pre­tk­li­ni­ke u kli­ni­ku, što, uo­sta­lom, novi cur­ri­cu­lum i zah­ti­je­va.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA