medicina

 

 

 

medicina

Atlas anatomije čovjeka

Atlas seksualnosti

Cjeloviti obiteljski vodič alternativne medicine

Djelomična proteza

Estetska kirurgija

Farmakognozija – fitofarmacija

Farmakologija

Potpuna proteza

Psihološka medicina

Stomatološka anatomija s gnatologijom

Waldeyerova anatomija čovjeka

ISBN:
953-6168-40-5
 
broj stranica:
290
 
format:
220 × 290 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 1998.
 

 

C. Norman Shealy

Cjeloviti obiteljski vodič alternativne medicine


Riječ je o svjet­skom bes­tse­le­ru, ob­jav­lje­nom 1996. u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji, SAD-u i Au­s­tra­li­ji, a ka­sni­je i u broj­nim dru­gim zem­lja­ma. Knji­ga je na­mi­je­nje­na struč­nja­ci­ma i po­zna­va­te­lji­ma od re­đe­nih al­ter­na­tiv­nih di­sci­pli­na, ali i naj­ši­roj či­ta­lač­koj pu­bli­ci koja se sve više ok­re­će pri­rod­nim na­či­ni­ma li­je­če­nja. Pi­sa­na je jed­no­stav­no i po­pu­lar­no i bo­ga­to ilu­s­tri­ra­na.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA