medicina

 

 

 

medicina

Atlas anatomije čovjeka

Atlas seksualnosti

Cjeloviti obiteljski vodič alternativne medicine

Djelomična proteza

Estetska kirurgija

Farmakognozija – fitofarmacija

Farmakologija

Potpuna proteza

Psihološka medicina

Stomatološka anatomija s gnatologijom

Waldeyerova anatomija čovjeka


 
ISBN:
978-953-212-302-9
 
broj stranica:
224
 
format:
140 × 210 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
ožujka 2008.
 
CIP zapis NSK:
634912

 

Erwin J. Haeberle

Atlas seksualnosti


Još jedan u nizu dtv-ovih ilu­s­tri­ra­nih lek­si­ko­na koji sa­že­to, uz ilu­s­tra­ci­je u boji i gra­fi­čke pri­ka­ze, uvodi u po­dru­čje ljud­ske sek­sual­no­sti – od fi­zio­lo­gi­je, preko sek­sual­nih ori­jen­ta­ci­ja, faza raz­vo­ja spol­no­sti, spol­nih bo­le­sti, do uloge spol­no­sti u obi­te­lji i dru­št­vu. Atlas je na­mi­je­njen širem či­ta­telj­stvu, oso­bi­to mla­di­ma, ali i od­go­ji­te­lji­ma, na­stav­nom osob­lju i krea­to­ri­ma na­stav­nih pro­gra­ma kao sm­jer­ni­ca pri kon­ci­pi­ra­nju na­sta­ve spol­nog od­go­ja.

Pri­je­vod: Bran­ka Gru­bić
St­ruč­na re­dak­ci­ja: Prof. dr. sc. Alek­san­dar Štul­ho­fer


cijena (PDV uračunat):
22.30 €

KUPI