medicina

 

 

 

medicina

Atlas anatomije čovjeka

Atlas seksualnosti

Cjeloviti obiteljski vodič alternativne medicine

Djelomična proteza

Estetska kirurgija

Farmakognozija – fitofarmacija

Farmakologija

Potpuna proteza

Psihološka medicina

Stomatološka anatomija s gnatologijom

Waldeyerova anatomija čovjeka

ISBN:
953-212-208-7
 
broj stranica:
96
 
format:
200 × 280 mm
 
meki uvez
 
objavljeno:
lipnja 2004.
 

 

Branka Rešetar

Stomatološka anatomija s gnatologijom


Udž­be­nik je pri­prem­ljen prema na­stav­nom pro­gra­mu za II. raz­red zd­rav­st­ve­ne škole – za pro­gram zu­bo­teh­ni­ča­ra. Gra­di­vo obuh­va­ća sedam cje­li­na ra­spo­re­đe­nih u isto to­li­ko po­glav­lja (po­vi­jest sto­ma­to­lo­gi­je, sto­ma­tog­na­ti su­stav, raz­voj i pro­mje­ne, fun­k­ci­je sto­ma­tog­na­tog su­sta­va, ke­fa­lo­me­trij­ska ana­li­za, fi­zio­lo­gi­ja fi­zio­no­mi­je, es­te­ti­ka) u ko­ji­ma su na jed­no­sta­van način ob­ra­đe­ne spo­zna­je o ana­to­mi­ji i fi­zio­lo­gi­ji sto­ma­tog­na­tog su­sta­va. Slike i sheme koje prate tekst po­jed­no­stav­nju­ju sv­la­da­va­nje po­je­di­nih poj­mo­va. Na kraju svake cje­li­ne su pi­ta­nja za pro­vje­ru zna­nja.


cijena (PDV uračunat):
20.90 €

KUPI