medicina

 

 

 

medicina

Atlas anatomije čovjeka

Atlas seksualnosti

Cjeloviti obiteljski vodič alternativne medicine

Djelomična proteza

Estetska kirurgija

Farmakognozija – fitofarmacija

Farmakologija

Potpuna proteza

Psihološka medicina

Stomatološka anatomija s gnatologijom

Waldeyerova anatomija čovjeka

ISBN:
953-212-138-2
 
broj stranica:
576
 
format:
220 × 285 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2003.
 

 

Frank H. Netter

Atlas anatomije čovjeka


Frank H. Net­ter, li­ječ­nik i vr­stan umjet­nik, po­zna­je us­troj­stvo i fun­k­ci­je ljud­sko­ga ti­je­la i nji­ho­ve po­re­me­ća­je, a is­to­dob­no zna me­di­cin­ske či­nje­ni­ce pri­ka­za­ti sli­kom. Ci­je­li je ži­vot­ni vijek pro­veo na­sto­je­ći sli­kom omo­gu­ći­ti ra­zu­mi­je­va­nje iz­re­če­nih či­nje­ni­ca. U svi­je­tu danas ima mno­štvo at­la­sa i svaki je autor na­sto­jao dati naj­bo­lje, no Frank H. Net­ter shva­tio je da su novi na­ra­šta­ji us­mje­re­ni pre­te­ži­to ko­lo­ri­stič­kim pri­ka­zi­ma.

Hr­vat­sko je iz­da­nje pri­je­vod dru­gog iz­da­nja djela Atlas of Human Ana­tomy i us­kla­đe­no je s novim me­đu­na­rod­no pri­hva­će­nim na­ziv­ljem iz 1998. go­di­ne.

Pri­je­vod i re­dak­ci­ja: prof. dr. sc. Ivan Vin­ter


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA