medicina

 

 

 

medicina

Atlas anatomije čovjeka

Atlas seksualnosti

Cjeloviti obiteljski vodič alternativne medicine

Djelomična proteza

Estetska kirurgija

Farmakognozija – fitofarmacija

Farmakologija

Potpuna proteza

Psihološka medicina

Stomatološka anatomija s gnatologijom

Waldeyerova anatomija čovjeka

ISBN:
953-212-272-9
 
broj stranica:
128
 
format:
200 × 280 mm
 
meki uvez
 
objavljeno:
studenog 2006.
 

 

Branka Rešetar

Djelomična proteza


Udž­be­nik za čet­vr­ti raz­red zd­rav­st­ve­nih škola u pro­gra­mu zu­bo­teh­ni­ča­ra. Sa­dr­ži slje­de­će cje­li­ne: Kla­si­fi­ka­ci­ja dje­lo­mič­ne be­zu­bo­sti, Di­je­lo­vi dje­lo­mič­ne pro­te­ze, Re­ten­ci­ja dje­lo­mič­ne pro­te­ze, Tijek iz­rad­be dje­lo­mič­ne pro­te­ze od ak­ri­la­ta, Sred­stva za den­to­gin­giv­no op­te­re­će­nje, Frez teh­ni­ka, Re­ten­ci­ja i sta­bi­li­za­ci­ja dje­lo­mič­ne pro­te­ze, Po­krov­na pro­te­za, Bio­sta­ti­ka dje­lo­mič­ne pro­te­ze, Veze re­ten­cij­sko­ga zuba s pro­te­znom bazom, Pla­ni­ra­nje dje­lo­mič­ne pro­te­ze, Sub­to­tal­na pro­te­za, Ime­di­jat­na pro­te­za, Tijek iz­rad­be kom­bi­ni­ra­no­ga rada, Me­tal­na li­je­va­na pro­te­za, Li­te­ra­tu­ra i Poj­mov­nik. Udž­be­nik sa­dr­ži broj­ne fo­to­gra­fi­je i cr­te­že koji tre­ba­ju po­mo­ći uče­ni­ci­ma u lak­šem uče­nju i ra­zu­mi­je­va­nju gra­di­va.


cijena (PDV uračunat):
20.90 €

KUPI