etnologija

 

 

 

etnologija

Christmas in Croatia

Hod kroz godinu

Hrvatski karnevali

Hrvatski svadbeni običaji

Hrvatski uskrsni običaji

Knjiga o Božiću

Mala europska etnologija

Nazdravičar i govornik za sve prilike života

Poganska baština

Vjerovanja i običaji Srba i Hrvata

drugo izdanje
 
ISBN:
953-212-056-4
 
broj stranica:
280
 
format:
160 × 210 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2007.
 

 

Ivan Lozica

Poganska baština


Knji­ga ob­ra­đu­je teme u ra­spo­nu od et­no­tea­tro­lo­ških, mi­to­lo­ških do, uv­jet­no re­če­no, “čisto” et­no­lo­ških, i to ju sm­je­šta u po­dru­čje fol­klo­ri­sti-ke, et­no­lo­gi­je ili, šire, et­noan­tro­po­lo­gi­je. Djelo će po­mo­ći bo­ljem ra­zu­mi­je­va­nju naše pri­pad­no­sti me­di­te­ran­skoj i eu­rop­skoj kul­tu­ri. Knji­ga svo­jim sa­dr­ža­jem pri­pa­da dje­li­ma koje su­vre­me­na an­tro­po­lo­gi­ja na­zi­va stu­di­ja­ma iden­ti­te­ta. Pisan Lo­zi­či­nim ose­buj­nim sti­lom, uz znan­st­ve­nu re­le­van­t­nost i čvr­stu ar­gu­men­ta­ci­ju, tekst od­li­ku­je pro­fi­nje­na du­ho­vi­tost i le­žer­nost po­seb­no­ga šarma. Ono što će si­gur­no pri­vu­ći či­ta­te­lje raz­li­či­ta pro­fi­la (znan­st­ve­ni­ke, struč­nja­ke, stu­den­te i širu pu­bli­ku) jest au­to­ro­va li­te­rar­na strast is­tra­ži­va­ča.

Drugo iz­da­nje do­pu­nje­no je slje­de­ćim tek­sto­vi­ma: Dvije vreće za ro­go­ve i ko­pi­ta; Ivan Slam­nig i Ma­ri­na Kruna; An­ti­no­mi­je fol­klor­nih vri­jed­no­sti.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA