etnologija

 

 

 

etnologija

Christmas in Croatia

Hod kroz godinu

Hrvatski karnevali

Hrvatski svadbeni običaji

Hrvatski uskrsni običaji

Knjiga o Božiću

Mala europska etnologija

Nazdravičar i govornik za sve prilike života

Poganska baština

Vjerovanja i običaji Srba i Hrvata


 
ISBN:
953-212-050-5
 
broj stranica:
272
 
format:
160 × 210 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2001.
 

 

Ines Prica

Mala europska etnologija


Stu­di­ja je prvi po­ku­šaj da se pro­pi­ta po­vi­jest di­sci­pli­nar­nog sta­tu­sa hr­vat­ske et­no­lo­gi­je kao na­cio­nal­ne zna­no­sti iz as­pek­ta su­vre­me­ne et­no­lo­gi­je. Hr­vat­ska se et­no­lo­gi­ja raz­vi­ja­la u dvoj­stvu iz­me­đu kul­tur­no po­vi­je­sno­ga us­mje­re­nja na re­kon­s­truk­ci­ju tra­di­ci­je i rea­li­sti­čke kon­cep­ci­je pri­bli­ža­va­nja eg­zi­sten­ci­jal­noj sili pre­dme­ta, na­rod­no­ga ži­vo­ta. Au­to­ri­ca raz­la­že i oc­je­nju­je po­stig­nu­ća su­vre­me­ne hr­vat­ske kri­ti­čke et­no­lo­ške misli.


cijena (PDV uračunat):
23.30 €

KUPI