etnologija

 

 

 

etnologija

Christmas in Croatia

Hod kroz godinu

Hrvatski karnevali

Hrvatski svadbeni običaji

Hrvatski uskrsni običaji

Knjiga o Božiću

Mala europska etnologija

Nazdravičar i govornik za sve prilike života

Poganska baština

Vjerovanja i običaji Srba i Hrvata


 
ISBN:
953-6168-19-9
 
broj stranica:
264
 
format:
160 × 210 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2003.
 

 

Zorica Vitez

Hrvatski svadbeni običaji


Knji­ga Z. Vitez prva je et­no­lo­ška stu­di­ja o svad­be­nim obi­ča­ji­ma u hr­vat­skoj na­rod­noj kul­tu­ri. Au­to­ri­ca je na građi, li­te­ra­tu­ri, vla­sti­tim is­tra­ži­va­nji­ma i dru­gim uvi­di­ma bri­ljan­t­no i zorno po­ka­za­la hr­vat­ske svad­be­ne obi­ča­je, pro­ma­tra­ju­ći svad­bu prije svega kao osob­ni do­ga­đaj, naj­va­žni­ji u ži­vo­tu po­je­din­ca, ali i kao obi­telj­ski, kul­tur­ni i dru­št­ve­ni čin. U prvom di­je­lu knji­ge sa­že­ti su i pre­ds­tav­lje­ni broj­ni po­da­ci, za­bi­lje­že­ni u raz­nim po­dru­čji­ma. Drugi dio na­stao je na te­me­lju osob­nih is­ku­sta­va, pro­fe­sio­nal­nih i pri­vat­nih. Knji­ga je bo­ga­to ilu­s­tri­ra­na pri­lo­zi­ma u boji.


cijena (PDV uračunat):
30.66 €

KUPI