etnologija

 

 

 

etnologija

Christmas in Croatia

Hod kroz godinu

Hrvatski karnevali

Hrvatski svadbeni običaji

Hrvatski uskrsni običaji

Knjiga o Božiću

Mala europska etnologija

Nazdravičar i govornik za sve prilike života

Poganska baština

Vjerovanja i običaji Srba i Hrvata

ISBN:
953-6168-24-3
 
broj stranica:
242
 
format:
160 × 210 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 1996.
 

 

Dunja Rihtman-Auguštin

Christmas in Croatia


Riječ je o et­no­lo­škoj stu­di­ji o Bo­ži­ću i bo­žić­nim obi­ča­ji­ma u hr­vat­skoj na­rod­noj kul­tu­ri. Zapis je to o bo­gat­stvu i lje­po­ti hr­vat­skih bo­žić­nih obi­ča­ja, ri­tua­la, bla­go­va­nja i pje­sa­ma u pro­šlo­sti i danas. Po­vi­je­sni pro­ce­si kri­sti­ja­ni­za­ci­je i ci­vi­li­za­ci­je proi­zve­li su bo­gat­stvo tra­di­ci­ja po kojoj je Božić naj­ve­ći blag­dan naše na­rod­ne kul­tu­re.

En­gle­sko iz­da­nje Knji­ge o Bo­ži­ću do­pu­nje­no je re­zul­ta­ti­ma novih is­tra­ži­va­nja, te onim ob­ja­šnje­nji­ma koja će omo­gu­ći­ti stra­nom či­ta­te­lju da lakše prati iz­la­ga­nje.


cijena (PDV uračunat):
30.66 €

KUPI