etnologija

 

 

 

etnologija

Christmas in Croatia

Hod kroz godinu

Hrvatski karnevali

Hrvatski svadbeni običaji

Hrvatski uskrsni običaji

Knjiga o Božiću

Mala europska etnologija

Nazdravičar i govornik za sve prilike života

Poganska baština

Vjerovanja i običaji Srba i Hrvata

ISBN:
953-6168-29-4
 
broj stranica:
269
 
format:
160 × 210 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 1997.
 

 

Ivan Lozica

Hrvatski karnevali


Autor pri­ka­zu­je kar­ne­va­le kao dio na­rod­ne kul­tu­re, za koju je ti­pič­no ci­klič­no poi­ma­nje vre­me­na. Ana­li­zi­ra obje sa­stav­ni­ce kar­ne­va­la: ma­gij­sku i kri­ti­čku. U prak­si, to je vri­je­me po­sje­ta i za­jed­nič­kih gozbi, po­mi­re­nja te ja­ča­nja ko­he­zi­je i iden­ti­te­ta unu­tar za­jed­ni­ce. Po­seb­no su opi­sa­ni kar­ne­val­ski obi­ča­ji u 22 hr­vat­ska mje­sta. Riječ je et­no­lo­škoj stu­di­ji vi­so­ke znan­st­ve­ne ra­zi­ne.


cijena (PDV uračunat):
30.66 €

KUPI