etnologija

 

 

 

etnologija

Christmas in Croatia

Hod kroz godinu

Hrvatski karnevali

Hrvatski svadbeni običaji

Hrvatski uskrsni običaji

Knjiga o Božiću

Mala europska etnologija

Nazdravičar i govornik za sve prilike života

Poganska baština

Vjerovanja i običaji Srba i Hrvata

ISBN:
953-6168-07-3
 
broj stranica:
250
 
format:
130 × 210 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
listopada 1994.
 

 

I. J. Šarić

Nazdravičar i govornik za sve prilike života

Sbirka ozbiljnih i šaljivih nazdravica i prigodnih govora


Knji­ga je pre­ti­sak iz­da­nja Knji­ža­re L. Har­t­ma­na (Kugli) iz 1890. go­di­ne. Riječ je o zbir­ci hr­vat­skih zd­ra­vi­ca i go­vo­ra koji prate ljud­ske obi­ča­je i pro­sla­ve blag­da­na. Iako skup­lje­ne prije sto­ti­nu go­di­na, i danas su ak­tual­ne, jer ot­kri­va­ju struk­tu­ru gra­đan­sko­ga dru­št­va u na­sta­ja­nju. Nji­ho­va za­nim­lji­vost i va­žnost nije samo u tra­di­cij­skoj i kul­tu­ro­lo­škoj već i u li­te­rar­noj vri­jed­no­sti.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA