etnologija

 

 

 

etnologija

Christmas in Croatia

Hod kroz godinu

Hrvatski karnevali

Hrvatski svadbeni običaji

Hrvatski uskrsni običaji

Knjiga o Božiću

Mala europska etnologija

Nazdravičar i govornik za sve prilike života

Poganska baština

Vjerovanja i običaji Srba i Hrvata

ISBN:
953-6168-31-6
 
broj stranica:
269
 
format:
160 × 210 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 1997.
 

 

Jasna Čapo Žmegač

Hrvatski uskrsni običaji


Pod­na­slov knji­ge - Ko­ri­zme­no-us­kr­sni obi­ča­ji hr­vat­skog puka u prvoj po­lo­vi­ni XX. sto­lje­ća - sva­ki­da­šnji­ca, pučka po­bo­žnost, za­jed­ni­ca - go­vo­ri o čemu je riječ u ovoj vri­jed­noj et­no­lo­škoj stu­di­ji. Au­to­ri­ca je pre­gled­no pri­ka­za­la us­kr­sne obi­ča­je u nas, na­vo­de­ći po­neg­dje i eu­rop­ske ana­lo­gi­je. U in­ter­pre­ta­ci­ji je pri­mi­je­ni­la su­vre­me­ne kul­tur­noan­tro­po­lo­ške teo­ri­je o ob­re­di­ma i obi­ča­ji­ma.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA