filozofija

 

 

 

filozofija

Atlas filozofije

Etika

Filozofija historije I.

Filozofija historije II.

Filozofija historije III.

Klasici teologije I.

Klasici teologije II.

Noam Chomsky i kritika suvremenih masmedija

Povijest političke filozofije


 
ISBN:
978-953-212-303-6
 
broj stranica:
398
 
format:
156 × 234 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
prosinca 2007.
 
CIP zapis NSK:
647581

 

Heinrich Fries Georg Kretschmar

Klasici teologije II.

Od R. Simona do D. Bonhoeffera


U prvom sve­sku au­to­ri ob­ra­đu­ju kla­si­ke teo­lo­ške misli u raz­dob­lju od Ire­ne­ja do Mar­ti­na Lut­he­ra, a u dru­gom od Ric­har­da Si­mo­na do Die­tric­ha Bon­hoef­fe­ra. Za­stup­lje­ni su emi­nen­t­ni pre­ds­tav­ni­ci za raz­dob­lje prije po­dje­la (raz­dob­lje crk­ve­nih otaca), jed­na­ko kao i za po­je­di­nu kr­šćan­sku Crkvu nakon po­dje­le. Na­sto­ji se teo­lo­ge, nji­hov život te zna­če­nje u po­vi­je­sti pro­ma­tra­ti u od­no­su prema po­vi­je­snoj si­tua­ci­ji. U pri­re­đi­va­nju ovog djela imalo se na umu ukup­no kr­šćan­stvo, s raz­li­či­to­šću crk­ve­nih za­jed­ni­ca i nji­ho­vim tra­di­ci­ja­ma.

Knji­ga je do­bro­do­šla i op­rav­da­na i s eku­men­skog mo­tri­šta. Riječ je o je­din­st­ve­nom djelu koje se rabi na broj­nim teo­lo­škim fa­kul­te­ti­ma ali i knji­zi za kojom će po­seg­nu­ti širok krug či­ta­te­lja. Hr­vat­ski pri­je­vod pri­re­đen je prema naj­no­vi­je­mu nje­mač­kom iz­da­nju.


cijena (PDV uračunat):
34.84 €

KUPI