filozofija

 

 

 

filozofija

Atlas filozofije

Etika

Filozofija historije I.

Filozofija historije II.

Filozofija historije III.

Klasici teologije I.

Klasici teologije II.

Noam Chomsky i kritika suvremenih masmedija

Povijest političke filozofije


 
ISBN:
953-212-200-1
 
broj stranica:
516
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2004.
 

 

Milan Kangrga

Etika

Osnovni problem i pravci


Du­go­go­di­šnji pro­fe­sor etike na za­gre­bač­kom Fi­lo­zof­skom fa­kul­te­tu, autor bo­ga­to­ga opusa us­re­do­to­če­nog na eti­čku pro­ble­ma­ti­ku, Milan Kan­gr­ga u svo­joj Etici pro­blem­ski ob­ra­đu­je po­vi­jest etike i eks­pli­ci­ra svoju po­zi­ci­ju etič­kog kri­ti­ci­zma. Kan­gr­gi­na je ve­li­ka za­slu­ga i glav­ni fi­lo­zof­ski do­pri­nos što je iz­ra­zio po­zi­tiv­ne as­pek­te mo­ral­no­sti, ali i ut­vr­dio njene gra­ni­ce da bi, s onu stra­nu tih gra­ni­ca, mogao ar­ti­ku­li­ra­ti i os­mi­sli­ti po­vi­je­sno dje­lot­vor­nu prak­su i na tom tragu raz­vi­ti druge ka­te­go­ri­je koje su bitne za nje­go­vo fi­lo­zof­sko mi­šlje­nje (vri­je­me, svi­jet, otu­đe­nje, po­vi­jest).


cijena (PDV uračunat):
34.84 €

KUPI