filozofija

 

 

 

filozofija

Atlas filozofije

Etika

Filozofija historije I.

Filozofija historije II.

Filozofija historije III.

Klasici teologije I.

Klasici teologije II.

Noam Chomsky i kritika suvremenih masmedija

Povijest političke filozofije

ISBN:
978-953-212-456-9
 
broj stranica:
216
 
format:
150 × 227 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
rujna 2017.
 

 

Nenad Vertovšek

Noam Chomsky i kritika suvremenih masmedija

Proizvodnja slike stvarnosti i neophodnih iluzija


Su­vre­me­ni ma­sme­di­ji glo­bal­no i in­di­vi­dual­no iz­gra­đu­ju mi­sao­na is­ku­stva, stva­ra­ju i ruše do­živ­lja­je, proi­zvo­de drugu stvar­nost, ne samo vir­tual­nu, ona po­sta­je „stvar­na“ stvar­nost. Fi­lo­zof­ska je za­da­ća danas teža nego ra­ni­je - um mora oz­bilj­no pro­mi­sli­ti naj­sna­žni­je ob­li­ke da­na­šnjeg otu­đe­nja ljud­skih bića - vir­tual­ne svje­to­ve ma­sme­di­ja. Noam Chom­sky jedan je od izu­zet­nih kri­ti­ča­ra „obe­ća­ne zem­lje“ unu­tar In­ter­ne­ta i svih vrsta me­di­ja koja su nam, tvrde apo­lo­ge­ti ma­sme­di­ja, sud­bin­ski pre­do­dre­đe­ni. Ovaj rad po­la­zi od toga kako je nužno raz­mo­tri­ti i de­fi­ni­ra­ti na­če­la pre­ven­ci­je od još jedne čo­vje­ko­ve ovi­sno­sti koja po­sre­du­je nje­go­vo os­lo­bo­đe­nje – ovi­sno­sti o me­dij­skoj slici svi­je­ta.

U djelu se afir­mi­ra­ju ili rea­fir­mi­ra­ju neki vrlo važni kon­cep­ti i teme poput: zbu­nje­nog stada, me­dij­ske slo­bo­de, dru­št­ve­ne slo­bo­de, proi­zvod­nje pri­stan­ka i pri­st­ra­no­sti, proi­zvod­nje vi­je­sti kao te­me­lja proi­zvod­nje (slike) stvar­no­sti... Svi ti poj­mo­vi i teme su ob­ra­đe­ni, po­ja­šnje­ni i kri­ti­čki pro­ce­sui­ra­ni. Djelo je od iz­nim­ne va­žno­sti za raz­voj fi­lo­zo­fi­je me­di­ja kod nas, jed­nog od eu­rop­skih i svjet­skih novih in­ter­di­sci­pli­nar­nih pri­stu­pa ma­sov­nim me­di­ji­ma.


cijena (PDV uračunat):
27.17 €

KUPI