filozofija

 

 

 

filozofija

Atlas filozofije

Etika

Filozofija historije I.

Filozofija historije II.

Filozofija historije III.

Klasici teologije I.

Klasici teologije II.

Noam Chomsky i kritika suvremenih masmedija

Povijest političke filozofije

ISBN:
953-212-038-6
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2003.
 

 

Predrag Vranicki

Filozofija historije III.

Nakon Drugoga svjetskog rata


Ovo op­se­žno djelo aka­de­mi­ka Pre­dra­ga Vra­nic­kog, koje tvore tri sve­ska po­di­je­lje­na u devet po­glav­lja, u ukup­nom op­se­gu od 1900 stra­ni­ca, re­zul­tat je au­to­ro­va dva­de­se­to­go­di­šnjeg su­stav­nog prou­ča­va­nja fi­lo­zo­fi­je hi­sto­ri­je kao jedne od ključ­nih di­sci­pli­na fi­lo­zof­skog mi­šlje­nja.

P. Vra­nic­ki, svjet­ski po­znat fi­lo­zof i so­ci­jal­ni teo­re­ti­čar čija su glav­na djela pre­ve­de­na na devet svjet­skih je­zi­ka, na­pi­sao je djelo koje je svo­jom ak­tual­no­šću i pri­stu­pom je­din­st­ven pot­h­vat. Prvi sve­zak bavi se po­če­ci­ma fi­lo­zof­sko­hi­sto­rij­ske misli do kon­sti­tui­ra­nja fi­lo­zo­fi­je hi­sto­ri­je i obuh­va­ća an­ti­ku, sred­nji vijek, epohu eu­rop­sko­ga gra­đan­stva, vr­hun­ce re­vo­lu­cio­nar­ne misli eu­rop­sko­ga gra­đan­stva, nove hi­sto­rij­ske kla­sne sin­te­ze i raz­dob­lje do­mi­na­ci­je gra­đan­ske klase.

Drugi sve­zak obuh­va­ća fi­lo­zof­sko­hi­sto­rij­sku misao od kraja 19. sto­lje­ća do Dru­go­ga svjet­skog rata. Tu se te­ma­ti­zi­ra­ju dvije ve­li­ke kul­tur­no-po­vi­je­sne cje­li­ne: fi­lo­zof­sko­hi­sto­rij­ska misao na raz­me­đu sto­lje­ća i fi­lo­zo­fi­ja hi­sto­ri­je iz­me­đu dva svjet­ska rata, kada po­či­nju ve­li­ke krize gra­đan­sko­ga svi­je­ta.

Treći sve­zak od­no­si se na fi­lo­zof­sko­hi­sto­rij­sku misao od Dru­go­ga svjet­skog rata do kraja sto­lje­ća. Unu­tar te cje­li­ne is­tra­že­na su i pro­tu­ma­če­na če­ti­ri ve­li­ka sk­lo­pa fi­lo­zof­sko­hi­sto­rij­ske misli: fi­lo­zof­sko­hi­sto­rij­ska misao u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji, u Sje­di­nje­nim Ame­rič­kim Dr­ža­va­ma, u Nje­mač­koj i Fran­cu­skoj, te važni do­me­ti fi­lo­zof­sko-hi­sto­rij­ske misli u dru­gim sre­di­na­ma, uk­lju­ču­ju­ći i Hr­vat­sku. Taj je čet­vr­ti sklop oso­bi­to važan zato što se prvi put naši naj­va­žni­ji fi­lo­zo­fi, koji su iz­me­đu os­ta­log te­ma­ti­zi­ra­li i fi­lo­zo­fi­ju hi­sto­ri­je, raz­ma­tra­ju kao rav­no­prav­ni pro­ta­go­ni­sti svjet­ske fi­lo­zof­ske misli.


cijena (PDV uračunat):
58.53 €

KUPI