filozofija

 

 

 

filozofija

Atlas filozofije

Etika

Filozofija historije I.

Filozofija historije II.

Filozofija historije III.

Klasici teologije I.

Klasici teologije II.

Noam Chomsky i kritika suvremenih masmedija

Povijest političke filozofije


 
ISBN:
953-212-192-7
 
broj stranica:
638
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
rujna 2006.
 

 

Leo Strauss Joseph Cropsey

Povijest političke filozofije


Po­vi­jest po­li­ti­čke fi­lo­zo­fi­je, jedno od na­ju­tje­caj­ni­jih djela te vrste u 20. sto­lje­ću, do­no­si pre­gled ključ­nih pro­ble­ma i pri­stu­pa fe­no­me­nu po­li­tič­ko­ga u dje­li­ma koja su obi­lje­ži­la po­li­ti­čku misao od nje­zi­nih po­če­ta­ka u sta­roj Grč­koj. Osim svo­jih au­tor­skih pri­lo­ga, St­rau­ss i Crop­sey uvr­sti­li su u Po­vi­jest po­li­ti­čke fi­lo­zo­fi­je tek­sto­ve emi­nen­t­nih struč­nja­ka o ve­li­ka­ni­ma po­li­ti­čke misli.

Djelo je na­mi­je­nje­no stu­den­ti­ma po­li­to­lo­gi­je, fi­lo­zo­fi­je i srod­nih dru­št­ve­nih zna­no­sti, kao i svima koje za­ni­ma­ju vječ­na pi­ta­nja ži­vo­ta u po­li­tič­koj za­jed­ni­ci.


cijena (PDV uračunat):
48.78 €

KUPI