DJEČJI PROGRAM

 

biblioteka Krijesnica

Čarobnjaci

Čarobnjak iz Oza

Dječak div

Ilustrirana mama

Mala vještica

Mali duh

Mali vodenjak

Mi, djeca Graje Male

Pirgo

Poznajete li Pipi Dugu Čarapu?

Priče iz davnine

Sunčev sjaj

Tri lisice i šumski car

Zatočenici alge


 
ISBN:
953-212-244-3
 
broj stranica:
120
 
format:
212 × 287 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
rujna 2005.
 

 

Sanja Lovrenčić Svjetlan Junaković

Sunčev sjaj


Sun­čev sjaj do­no­si nam devet pre­kra­snih bajki iz pera Sanje Lo­vren­čić, a na­dah­nu­to ih je i du­ho­vi­to ilu­s­tri­rao Sv­je­tlan Ju­na­ko­vić. Za­ba­vit ćete se, za­mi­sli­ti, na­smi­ja­ti, možda po­kat­kad i ra­stu­ži­ti, či­ta­ju­ći bajke o Pe­pe­lju­gi­noj se­s­tri, Maj­sto­ru ko­va­ču, Ru­ži­ci i nao­pa­koj tka­lji, Maši u za­ča­ra­nom dvor­cu, ča­ro­li­ji zlat­nog ob­la­ka, Sun­če­vu sjaju, Vi­hor­ki te As­ji­noj ku­ti­ji iz­ne­na­đe­nja.

Au­to­ri­ca sa­svim po­seb­ne ma­što­vi­to­sti, koja već go­di­na­ma sa­dr­žaj­no i je­zič­no iz­nim­no do­ra­đe­nim tek­sto­vi­ma obo­ga­ću­je dje­čje svje­to­ve, u ovoj je knji­zi oku­pi­la devet novih tek­sto­va u ko­ji­ma se poi­gra­va s do­ma­ćom, ali i eu­rop­skom tra­di­ci­jom. Ot­va­ra­ju­ći nam svoje svje­to­ve kroz koje se zr­ca­le naše sva­kod­nev­ni­ce, Sanja Lo­vren­čić pre­ple­će gusto tka­nje raz­li­či­tih mo­guć­no­sti iš­či­ta­va­nja bajki i time omo­gu­ću­je nji­ho­vu re­cep­ci­ju go­to­vo u ci­je­loj os­nov­no­škol­skoj po­pu­la­ci­ji (od onih ko­ji­ma će ih či­ta­ti drugi, do onih koji će ih sa­mo­stal­no ana­li­zi­ra­ti kao slike vla­sti­ta du­hov­no­ga ob­zor­ja). Kva­li­te­ta ovoga tek­sta, vid­lji­va u stil­skoj do­ra­đe­no­sti i sa­dr­žaj­noj slo­je­vi­to­sti, do­pu­nje­na je igrom s du­ho­vi­tim ilu­s­tra­ci­ja­ma jed­nog od naših naj­bo­ljih ilu­s­tra­to­ra, Sv­je­tla­na Ju­na­ko­vi­ća.


cijena (PDV uračunat):
20.90 €

KUPI