DJEČJI PROGRAM

 

biblioteka Krijesnica

Čarobnjaci

Čarobnjak iz Oza

Dječak div

Ilustrirana mama

Mala vještica

Mali duh

Mali vodenjak

Mi, djeca Graje Male

Pirgo

Poznajete li Pipi Dugu Čarapu?

Priče iz davnine

Sunčev sjaj

Tri lisice i šumski car

Zatočenici alge


 

 
ISBN:
953-212-207-9
 
broj stranica:
256
 
format:
180 × 245 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2004.
 

 

Ivana Brlić-Mažuranić Tomislav Tomić

Priče iz davnine


Već su ge­ne­ra­ci­je djece od­go­je­ne na pre­kra­snim pri­ča­ma Ivane Brlić-Ma­žu­ra­nić, koje bo­gat­stvom spi­sa­te­lji­či­ne ima­gi­na­ci­je i na­da­sve bo­gat­stvom je­zi­ka još i danas za­div­lju­ju djecu i od­ra­sle di­ljem svi­je­ta. Pje­sni­čke po­ru­ke su zao­dje­ve­ne u ruho pre­kra­sne bajke, pa lako do­pi­ru do srca sva­kog či­ta­te­lja či­ne­ći ga ple­me­ni­ti­jim.

Priče iz dav­ni­ne, pod­sje­ti­mo, zbir­ka su slje­de­ćih bajki: Kako je Po­tjeh tra­žio is­ti­nu, Ribar Pa­lun­ko i nje­go­va žena, Regoč, Šuma St­ri­bo­ro­va, Bra­tac Ja­gle­nac i se­s­tri­ca Rut­vi­ca, Lu­to­nji­ca To­por­ko i devet žu­pan­či­ća, Sunce dje­ver i Neva Ne­vi­či­ca te Jagor.

Naše iz­da­nje sa­dr­ži:
Pre­ti­sak iz­da­nja Ma­ti­ce hr­vat­ske iz 1916. i 1926. go­di­ne
Kri­ti­čko iz­da­nje do­pu­nje­no je slje­de­ćim pri­lo­zi­ma:
– tek­stom “Osam mu­dro­sti Ivane Brlić-Ma­žu­ra­nić” u ko­je­mu se, s na­gla­skom na po­ru­ci priče, za­seb­no ob­ra­đu­je svaka bajka (Snje­ža­na Gr­ko­vić-Ja­no­vić)
– tek­stom o glav­nim ka­rak­te­ri­sti­ka­ma svih mi­to­lo­ških bića koja se po­jav­lju­ju u pri­ča­ma (Diana Zalar)
– rječ­ni­kom ar­hai­za­ma i manje po­zna­tih ri­je­či
– is­cr­p­nim ži­vo­to­pi­som i bi­blio­gra­fi­jom iz­da­nja i pri­je­vo­da djela Ivane Brlić-Ma­žu­ra­nić (Du­brav­ka Zima).


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA