informatika i mikroračunala

 

 

 

informatika i mikroračunala

Arhitektura mikroprocesora

Basic-programi za proračun osnovnih električnih sklopova

Geoprostorne baze podataka

IBM-PC i srodna računala

Mikroprocesori i mikroračunala na lak način I.

Mikroprocesori i mikroračunala na lak način II.

Mjerenje i osciloskopiranje pomoću kućnih računala

Osnove informatike

Pascal – priručnik s riješenim primjerima

Uvod u informacijske sustave

Uvod u mikroprocesore


 
ISBN:
978-953-212-414-9
 
broj stranica:
400
 
format:
200 × 268 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
siječnja 2011.
 
CIP zapis NSK:
750337

 

Vladimir Šimović Franjo Maletić – Winton Afrić

Osnove informatike

Uvod


Ovaj udž­be­nik može po­slu­ži­ti kao os­nov­ni alat za st­je­ca­nje pr­ven­st­ve­no teo­rij­skog, a di­je­lom i prak­tič­nog zna­nja iz os­no­va in­for­ma­ti­ke na vi­so­ko­škol­sko­me do­di­plom­skom i di­plom­skom stu­di­ju. Ta­ko­đer može biti ko­ri­stan na po­sli­je­di­plom­skom dok­tor­skom stu­di­ju Uči­telj­sko­ga fa­kul­te­ta Sveu­či­li­šta u Za­gre­bu, pa i na po­sli­je­di­plom­skom struč­nom stu­di­ju, kao i na os­ta­lim srod­nim pro­gra­mi­ma na dru­gim dru­št­ve­nim i hu­ma­ni­stič­kim fa­kul­te­ti­ma.

Za­sni­va se pre­nst­ve­no na pre­da­va­nji­ma koja su au­to­ri odr­ža­va­li na Uči­telj­skom fa­kul­te­tu Sveu­či­li­šta u Za­gre­bu te na dru­gim dru­št­ve­nim i hu­ma­ni­stič­kim fa­kul­te­ti­ma i vi­so­kim ško­la­ma (u srod­nim pro­gra­mi­ma). Uz ovaj rad au­to­ri su pri­pre­mi­li i ma­te­ri­jal koji može po­slu­ži­ti kao do­dat­ni alat za vje­žbe i st­je­ca­nje po­naj­pri­je prak­tič­nog zna­nja o os­no­va­ma in­for­ma­ti­ke i u radu s osob­nim ra­ču­na­li­ma i stan­dar­d­nim ured­skim pro­gram­skim ala­ti­ma i nji­ho­vim ap­li­ka­ci­ja­ma – na vi­so­ko­škol­skom do­di­plom­skom, di­plom­skom i po­sli­je­di­plom­skom stu­di­ju.


cijena (PDV uračunat):
40.41 €

KUPI