informatika i mikroračunala

 

 

 

informatika i mikroračunala

Arhitektura mikroprocesora

Basic-programi za proračun osnovnih električnih sklopova

Geoprostorne baze podataka

IBM-PC i srodna računala

Mikroprocesori i mikroračunala na lak način I.

Mikroprocesori i mikroračunala na lak način II.

Mjerenje i osciloskopiranje pomoću kućnih računala

Osnove informatike

Pascal – priručnik s riješenim primjerima

Uvod u informacijske sustave

Uvod u mikroprocesore


 
ISBN:
978-953-212-354-8
 
broj stranica:
384
 
format:
200 × 270 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
srpnja 2009.
 

 

Vladimir Šimović

Uvod u informacijske sustave


Autor po­la­zi od či­nje­ni­ce da je broj za­po­sle­nih na ob­ra­di i ko­ri­šte­nju in­for­ma­ci­ja sve veći i da je pri­su­tan trend stal­nog po­ra­sta pa je nužno kva­li­tet­no ob­ra­zo­va­nje o in­for­ma­cij­skim su­sta­vi­ma. Stoga je na­pi­sao ovaj sveu­či­li­šni udž­be­nik kao os­nov­ni alat za st­je­ca­nje pri­mar­no teo­rij­skog i dje­lo­mič­no prak­tič­nog zna­nja na vi­so­ko­škol­skom do­di­plom­skom i di­plom­skom stu­di­ju. Ima 10 po­glav­lja (Uvod; Te­melj­no o iz­grad­nji in­for­ma­cij­skih su­sta­va; Ra­zvoj me­to­da za pro­jek­ti­ra­nje in­for­ma­cij­skih su­sta­va; Me­to­da ob­jek­ti – veze; Pri­mjer pro­jek­ti­ra­nja IS-a putem MOV-a; In­for­ma­ci­je i po­da­ci u pro­jek­ti­ra­nju IS-a; Ek­sper­t­ni (in­for­ma­cij­ski) su­sta­vi – ES; Iz­grad­nja us­lu­žnih i po­slov­nih IS-ova; Elek­tro­ni­čke nov­ča­ne tran­sak­ci­je; Dio po­da­ta­ka za prak­ti­kum). Udž­be­nik sa­dr­ža­va i popis kon­trol­nih pi­ta­nja po nekim po­glav­lji­ma te Rječ­nik os­nov­nih poj­mo­va. Autor je dekan Uči­telj­skog fa­kul­te­ta Sveu­či­li­šta u Za­gre­bu.


cijena (PDV uračunat):
40.41 €

KUPI