informatika i mikroračunala

 

 

 

informatika i mikroračunala

Arhitektura mikroprocesora

Basic-programi za proračun osnovnih električnih sklopova

Geoprostorne baze podataka

IBM-PC i srodna računala

Mikroprocesori i mikroračunala na lak način I.

Mikroprocesori i mikroračunala na lak način II.

Mjerenje i osciloskopiranje pomoću kućnih računala

Osnove informatike

Pascal – priručnik s riješenim primjerima

Uvod u informacijske sustave

Uvod u mikroprocesore

ISBN:
953-212-274-5
 
broj stranica:
360
 
format:
195 × 265 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
svibnja 2006.
 

 

Zdravko Galić

Geoprostorne baze podataka


Ovaj sveu­či­li­šni udž­be­nik prvi je cje­lo­ku­pan in­ter­di­sci­pli­na­ran pre­gled mo­de­la i upit­nih je­zi­ka geo­pro­stor­nih baza po­da­ta­ka koje re­vo­lu­cio­nar­no mi­je­nja­ju način po­hra­nji­va­nja, up­rav­lja­nja, pro­ce­si­ra­nja i di­s­tri­bui­ra­nja in­for­ma­ci­ja o ob­jek­ti­ma i nji­ho­vim re­la­ci­ja­ma u geo­pro­stor­nom kon­tek­stu. Ve­ći­na raz­mo­tre­nih tema još je uvi­jek pre­dme­tom in­ten­ziv­nih is­tra­ži­va­nja pa knji­ga može po­slu­ži­ti i kao po­la­zna točka za te za­nim­lji­ve i iza­zov­ne ob­la­sti. To se po­se­bi­ce od­no­si na po­lu­s­truk­tu­ri­ra­ni model, od­no­sno up­rav­lja­nje geo­pro­stor­nim in­for­ma­ci­ja­ma sa­dr­ža­nim u GML po­dat­ci­ma ra­be­ći teh­no­lo­gi­ju baza po­da­ta­ka. Takvo ili slič­no djelo dosad nije po­sto­ja­lo na hr­vat­skom je­zi­ku. Više pri­mje­ra i ilu­s­tra­ci­ja autor je iza­brao iz do­ma­ćih izvo-ra.


cijena (PDV uračunat):
34.84 €

KUPI