glazba

 

 

 

glazba

Atlas glazbe I.

Atlas glazbe II.

Harfa, ljudi, događaji

Hrvatski operni libreto

Povijest opere

Tambura u Hrvata

The Eternal Harp

Vječna harfa

ISBN:
953-212-014-9
 
broj stranica:
434
 
format:
215 × 280 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2002.
 

 

Michael Raeburn

Povijest opere


Riječ je o prvom u nas ob­jav­lje­nom djelu koje ob­ra­đu­je po­vi­jest opere. Građa je dana u kro­no­lo­škom sli­je­du is­ti­ca­njem naj­po­zna­ti­jih oper­nih umjet­ni­ka i iz­ved­bi, kao i po­seb­nim os­vr­tom na re­cep­ci­ju oper­nog stva­ra­la­št­va ti­je­kom sto­lje­ća. Po­vi­jest opere sm­je­šte­na je u kon­tekst umjet­nič­kih i fi­lo­zof­skih do­stig­nu­ća po­je­di­nih po­vi­je­snih raz­dob­lja i stoga omo­gu­ću­je uvid u cje­lo­kup­nu sliku kul­tur­ne Eu­ro­pe ti­je­kom po­sljed­njih ne­ko­li­ko sto­lje­ća.

Pri­je­vod: An­dri­na Pa­vli­nić i Vlado Opa­čić


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA